موضوع:نشریات

علائم نزدیکی ظهور چیست و دلایل آن نیز چه میباشد
صوت سخنرانی به همراه متن سخنرانی
بسیج دانشجویی مدرسه عالی شهید مطهری
جمعه های مهدوی

منظور از سواد رسانه ای چیست و ما با داشتن این علم چه کار هایی میتوانیم انجام دهیم
معاونت رسانه بسیج دانشجویی مدرسه عالی شهید مطهری